Vedtægter

Vedtægter for Midtjydske Folkedansere 

 

  

1.  Foreningens navn er Midtjydske Folkedansere.

2.  Foreningens formål er at medvirke til højnelse og forståelse af al god hjemstavnskultur i almindelighed, til bevarelse og fremme af kendskab til folkedans, egnsdragter og egnsskikke i særdeleshed. Foreningen afholder  kurser i folkedans og afholder arrangementer med hovedvægt på folkedans.

3.  For medlemskab i Midtjydske Folkedansere betales et kontingent fastsat af bestyrelsen.Ved optagelse indføres medlemskabet straks i foreningens medlemsprotokol. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, og kvittering er gældende som medlemskort til foreningen.Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 

4.  Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. I bestyrelsens kreds vælger man selv formand,næstformand, kasserer og sekretær. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men kan på forlangende af generalforsamlingen ske skriftligt.Ved 3 medlemmerafgår 1 i lige år og 2 i ulie år. 1 suppleant og 1 revisor vælges for 1 årVed 5 medlemmer afgår 2 i lige år og 3 i ulige år. 1 suppleant og 1 revisor vælges for 1 år, 1 revisorsuppleant vælges for 1 år. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

5.  Generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af februar måned og skal varsles senest 14 dage før.Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingen. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse.
  6. Valg af suppleant.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt. 

6.  Til vedtagelse af beslutning om ændring i vedtægterne kræves der, at 2/3 af medlemmerne er mødt op på generalforsamlingen, og at et flertal af de fremmødte stemmer for forslaget.Er 2/3 ikke mødt op, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage, og her kan vedtægtsændring vedtages med 2/3 af de fremmødte. 

7.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen, generalforsamlingen eller 2/3 af medlemmerne forlanger det. 

 8. Foreningen er medlem af Dans Danmark.

9.  Skulle Midtjydske Folkedansere blive opløst, anvendes eventuelle aktiver efter bestyrelsens og medlemmernes skøn til et kulturelt eller et lignede formål. 

 

Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling den 7.April 2022. 

 

 
 
  Design by handy shop & vista forum  
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen